Nhân sự

NHÂN SỰ:
       Tổng số 100 cán bộ viên chức, trong đó có:
       - 14 Tiến sĩ; 
       - 29 Thạc sĩ;
       - 44 Đại học;
         Còn lại là Cao đẳng và Trung học.

 
Statistics
  • Total2,419,812
  • Online18
  • Today2,759
  • This month53,259
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second