Nhân sự

NHÂN SỰ:
       Tổng số 100 cán bộ viên chức, trong đó có:
       - 14 Tiến sĩ; 
       - 29 Thạc sĩ;
       - 44 Đại học;
         Còn lại là Cao đẳng và Trung học.

 
Statistics
  • Total308,149
  • Online11
  • Today1,265
  • This month16,819
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second