Slideshow Image 1Slideshow Image 2Slideshow Image 3Slideshow Image 4Slideshow Image 5Slideshow Image 6Slideshow Image 7Slideshow Image 8Slideshow Image 9
Thư viện tư liệu Tuyển tập NC khoa học

Kết quả Nghiên cứu Khoa học công nghệ Rau Hoa Quả 1994-2014

Thumnail
Số Đặc biệt Kỷ niệm 20 năm thành lập Viện 1994-2013... chi tiết

Kết quả Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Rau Hoa Quả 2007-2008

Thumnail
Nhà xuất bản Nông nghiệp - TP. Hồ Chí Minh, năm 2010... chi tiết

Kết quả Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Rau Hoa Quả 2006-2007

Thumnail
Nhà xuất bản Nông nghiệp - TP. Hồ Chí Minh, năm 2008... chi tiết

Kết quả Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Rau Hoa Quả 2005-2006

Thumnail
Nhà xuất bản Nông nghiệp - TP. Hồ Chí Minh, năm 2007... chi tiết

Kết quả Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Rau Hoa Quả 2004-2005

Thumnail
Nhà xuất bản Nông nghiệp - TP. Hồ Chí Minh, năm 2006... chi tiết

Kết quả Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Rau Hoa Quả 2003-2004

Thumnail
Nhà xuất bản Nông nghiệp - TP. Hồ Chí Minh, năm 2005... chi tiết

Kết quả Nghiên cứu Khoa học Rau Quả 2002-2003

Thumnail
Nhà xuất bản Nông nghiệp - Năm 2004 Số đặc biệt kỷ niệm 10 năm thành lập Viện 1994 - 2004... chi tiết

Kết quả Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Rau Quả 2001-2002

Thumnail
Nhà xuất bản Nông nghiệp - TP. Hồ Chí Minh, năm 2002... chi tiết

Kết quả Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Cây ăn quả 2000-2001

Thumnail
Nhà xuất bản Nông nghiệp - TP. Hồ CHí Minh, năm 2002... chi tiết
http://sofri.org.vn/Default.aspx?l=&pg=1&cat=15&catdetail=53